อบรม Big Data with Hadoop ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)

Posted on Leave a commentPosted in Event

          บริษัทเวลล์ฟอร์มจำกัด ขอขอบคุณ บริษัท ARIT จำกัด และ อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้บริหารโครงการที่ให้โอกาส คุณอวยชัย ภิรมย์รื่น ทำหน้าเป็นวิทยากร หลักสูตร Big Data with Hadoop. ในการนำความรู้และประสบการณ์ด้าน Big Data with Hadoop and Ecosystem ไปถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา ผู้ผลิต หลักสูตร Big Data with Hadoop ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) เมื่อวันที่ 11-13 มิ.ย. 2560 ครับ admin